N-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydroxylamine

N-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydroxylamine