4-[(E)-2-phenylethenyl]benzohydrazide

4-[(E)-2-phenylethenyl]benzohydrazide