2-Methyl-4-((4-(methylamino)phenyl)azo)phenol

2-Methyl-4-((4-(methylamino)phenyl)azo)phenol