2-[2-(Phenylmethoxy)ethyl]pyridine

2-[2-(Phenylmethoxy)ethyl]pyridine