5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde 2-phenylhydrazone

5-(4-Nitrophenyl)-2-furaldehyde 2-phenylhydrazone