4-Isopropyl-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane

4-Isopropyl-2-(4-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane