methyl 4-chloro-3-[(2-methyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzoate

methyl 4-chloro-3-[(2-methyl-3-nitrobenzoyl)amino]benzoate