1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine