1-{1-[2-(2-Methoxy-phenoxy)-ethyl]-1H-indol-3-yl}-2-methyl-propan-1-one

1-{1-[2-(2-Methoxy-phenoxy)-ethyl]-1H-indol-3-yl}-2-methyl-propan-1-one