diethyl n-(4-nitrobenzoyl)glutamate

diethyl n-(4-nitrobenzoyl)glutamate