2-(4-chlorophenyl)-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]acetamide

2-(4-chlorophenyl)-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]acetamide