4-fluoro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide

4-fluoro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide