5-chloro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-2-methoxybenzamide

5-chloro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-2-methoxybenzamide