3-chloro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methoxybenzamide

3-chloro-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methoxybenzamide