2-methyl-8-[(3-nitrophenyl)methoxy]quinoline

2-methyl-8-[(3-nitrophenyl)methoxy]quinoline