4-(4-methoxyphenyl)-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol

4-(4-methoxyphenyl)-5-(2-phenylethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol