1-{1-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-1H-indol-3-yl}ethanone

1-{1-[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]-1H-indol-3-yl}ethanone