5-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile

5-(4-ethylpiperazin-1-yl)-2-(4-nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile