2-dimethylaminoethyl 3-fluorobenzoate

2-dimethylaminoethyl 3-fluorobenzoate