1-methyl-3-[4-(pyridin-4-ylmethyl)phenyl]thiourea

1-methyl-3-[4-(pyridin-4-ylmethyl)phenyl]thiourea