2-(2-Methoxyethoxy)ethyl chloride

2-(2-Methoxyethoxy)ethyl chloride