2-hydroxy-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile

2-hydroxy-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile