4-[5-(3-methyl-4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine

4-[5-(3-methyl-4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine