2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-methylphenyl)acetamide

2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-methylphenyl)acetamide