2-[4-(6-methyl-4-phenylquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol

2-[4-(6-methyl-4-phenylquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol