1-{[2-(diethylamino)ethyl]amino}-2-ethyl-3-methylpyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile

1-{[2-(diethylamino)ethyl]amino}-2-ethyl-3-methylpyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile