1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(4-ethoxyphenyl)thiourea

1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(4-ethoxyphenyl)thiourea