2-[4-(4-Fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile

2-[4-(4-Fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile