N-(3,4-dimethylphenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide

N-(3,4-dimethylphenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide