3-(4-Chloro-3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-benzoic acid hydrazide

3-(4-Chloro-3,5-dimethyl-pyrazol-1-ylmethyl)-benzoic acid hydrazide