1-(3-phenyl-2,1-benzoxazol-5-yl)ethanone

1-(3-phenyl-2,1-benzoxazol-5-yl)ethanone