2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-, (Z)-

2,4-Imidazolidinedione, 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-, (Z)-