2,2-Dimethyl-3-(3-methylpenta-2,4-dienyl)oxirane

2,2-Dimethyl-3-(3-methylpenta-2,4-dienyl)oxirane