6-hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one

6-hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one