2-(4-methoxyphenyl)-5-(4-methylpiperidin-1-yl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile

2-(4-methoxyphenyl)-5-(4-methylpiperidin-1-yl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile