3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride

3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride