N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide