1-Morpholin-4-yl-2-(5-phenyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-ethanone

1-Morpholin-4-yl-2-(5-phenyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylsulfanyl)-ethanone