3-(4-Chloropyrazol-1-yl)-7-(4-methyl-5-phenyl-1,2,3-triazol-2-yl)coumarin

3-(4-Chloropyrazol-1-yl)-7-(4-methyl-5-phenyl-1,2,3-triazol-2-yl)coumarin