Dimethyl 5,5'-methylenedianthranilate

Dimethyl 5,5'-methylenedianthranilate