7-methyl-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one

7-methyl-4-(morpholin-4-ylmethyl)chromen-2-one