2-(4-methoxyphenoxy)-N-(2-oxochromen-6-yl)acetamide

2-(4-methoxyphenoxy)-N-(2-oxochromen-6-yl)acetamide