ADENYLYL(3'-5')ADENOSINE

ADENYLYL(3'-5')ADENOSINE