5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile

5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3-oxazole-4-carbonitrile