4'-(2-methylbutoxy)biphenyl-4-carbonitrile

4'-(2-methylbutoxy)biphenyl-4-carbonitrile