Ethyl 3-ethyl-4,7-dimethyl-2,6-octadienoate

Ethyl 3-ethyl-4,7-dimethyl-2,6-octadienoate