2-(2,2-Dimethyl-3-norbornylidene)ethyl acetate

2-(2,2-Dimethyl-3-norbornylidene)ethyl acetate