beta-Methylenepyridine-2-ethanol

beta-Methylenepyridine-2-ethanol