N-(2-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide

N-(2-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxamide