4-methyl-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxolane

4-methyl-2-(4-methylphenyl)-1,3-dioxolane